top of page

סקרים 

איגוד הספורט העממי בישראל עורך סקר אחת לשנה ומוגש לידיעת הציבור. הסקר נערך במגמה לבחון לאורך זמן את השינויים בעמדות הציבור כלפי פעילות גופנית ספורטיבית, ולבדוק את דפוס התנהגותו בנושא, מבחינת תדירות הפעילות, סוגיה ואופייה במהלך השנים. ממצאי הסקר מושווים מידי שנה לסקרים משנים קודמות.
עיקרי ממצאי סקר פעילות גופנית בחברה הישראלית – אוגוסט 2023  

הולכים ברגל

IMG-20190425-WA0037.jpg
bottom of page